Πρόσκληση Εκλησης Ενδιαφέροντος για σύμβαση μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ)

Το Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Κ. Νευροκοπίου Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

4. Την υπ΄αριθµ. 14/03-01-2014 απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Κ. Νευροκοπίου.

5. Το υπ’ αριθµ. 31711/19-08-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, περί έγκρισης απασχόλησης ενός (1) ατόµου στο Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου Κ. Νευροκοπίου ∆ράµας (για το ΚΑΠΗ) προς υλοποίηση συµβάσεων µίσθωσης έργου µέχρι ένα (1) έτος (∆ΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/125/17478/11.08.2014 απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006, όπως ισχύει.

6. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 12956/18-09-2014 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

7. Το αριθµ. 20524/29-09-2014 έγγραφο του ΑΣΕΠ 8. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 4, εδάφιο β του ν. 3812/2009 Ανακοινώνει Τη σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου µε ένα (1) άτοµο ∆Ε Νοσηλεύτρια για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Κ. Νευροκοπίου, που εδρεύει στο Κ. Νευροκόπι, συνολικής διάρκειας έως ένα (1) έτος. Ο Τόπος εκτέλεσης του έργου θα είναι το ΚΑΠΗ και η δαπάνη που θα προκληθεί από τη σύναψη της σύµβασης θα ανέρχεται στο ποσό των 9.600,00€. Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση από 02-10-2014 έως και 10-10-2014 στο γραφείο του Ν.Π.∆.∆. ∆ήµου Κ. Νευροκοπίου, ∆ιοικητήριο Κ. Νευροκόπι – Τ.Κ. 66033, υπόψιν κας Ζ. Μόσχογλου, (τηλ. επικοινωνίας : 2523021001). Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 22 έως 50 ετών. Να είναι δηµότες ή µόνιµοι κάτοικοι του ∆ήµου Κ. Νευροκοπίου.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την αίτησή τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

1. Βιογραφικό

2. Κυρωµένο Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής τους ταυτότητας

3. Κυρωµένο φωτοαντίγραφο του τίτλου των σπουδών ∆Ε Νοσηλευτικής. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσηµη µετάφραση αυτού

4. Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος

5. Πιστοποιητικό µόνιµης κατοικίας


Εκτύπωση