Δημοτική επιτροπή (Ν. 5056/23) 

 
Ονοματεπώνυμο   Ιδιότητα 
Ελευθέριος Ταμπουρίδης  Πρόεδρος
Μίρκου Γεώργιος   Μέλος
Τσεπνίδης Ανδρέας   Μέλος
 Αμαραντίδης Ανδρέας  Μέλος
Κεσκίνογλου Ιωάννης   Μέλος
 Αμβροσιάδου Ελένη  Αναπληρωματικό Μέλος
Κυριακίδης Γιάννης  Αναπληρωματικό Μέλος
Χατζηλαζαρίδης Νεκτάριος  Αναπληρωματικό Μέλος