Πορεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Έγκριση της έκθεσης της Οικονομικής Επιτροπής «για την πορεία εκτέλεσης του Προϋπολογισμού έτους 2014» και 32η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2014.

ΒΑΔΕΩΕ3-1Κ3

ΩΩΞΘΩΕ3-ΧΒΡ


Εκτύπωση