ΔIAKHΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ


Print