Δήλωση Γάμου
  1. Η δήλωση γάμου, την οποία συντάσσει ο ιερέας που τέλεσε το μυστήριο του γάμου ή ο Δήμαρχος (στην περίπτωση που ο γάμος είναι πολιτικός), υπογεγραμμένη από αυτόν και τους δύο συζύγους.
  2. Ταυτότητες των συζύγων.
  3. Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α. και των δύο.
  4. Φορέας Ασφάλισης (εφόσον υπάρχει).
  5. Προσδιορισμός επωνύμου τέκνων.
  6. Φωτοαντίγραφο του καταβληθέντος παραβόλου της άδειας γάμου.